برای تبادل لینک کلیک نمایید


جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود.به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاكم بر این نهاد، امری لازم است.یكی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نكاح با بعضی افراد است.لذا باید با كسی ازدواج كرد كه از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد.

در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم كه درقانون مدنی ایران آن را جزء " موانع نكاح " شمرده اند.

از دیدگاه مقررات ایران مانع نكاح در پنج دسته جای می گیرد : 1- ناشی ازخویشاوندی نسبی 2- ناشی از خویشاوندی سببی 3- ناشی از خویشاوندی رضاعی 4- موارد متفرقه 5- رعایت مصالح كشور الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی): 1- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.

2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر كه پایین تر برود.

3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان.

4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد.ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی : 1- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج كند و این حرمت، ابدی است.یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است.2- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج كند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود.

3- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند.لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.

4- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.

تذكر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود.وجود رابطه زناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نكاح ، كافی برای این محرمیت خواهد بود.

5- اگر مردی با زنی ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی كه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج كند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.

6- كسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج كند.

لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی كه از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی كه ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلكه از این جهت نامحرم است.

تذكر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی كه مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی ( مدتی كه زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج كند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.

7- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است.لذا اگر مردی بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج كند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را كسب كند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد.

اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نكندعقد باطل می شود.

تذكر : اگر مردی با زنی ازدواج كند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.

8- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد.اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج كند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید.اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد.

تذكر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است.

لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.

1- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی كه شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود كه اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد كارسازنخواهد بود.

ج- موانع رضاعی ( شیری ) یكی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.

بدین ترتیب كه اگر زنی با شرایط ذیل به كودكی شیر دهد بین آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.

شرایطی كه سبب قرابت ناشی از

برچسب جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی : دانلود طرح درس علوم تجربی,نرم افزارهای نوکیا 6700s,ajans gardeshgari,تاریخ ولنتاین سال 90,

مصالب مرتبط با جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

با چه زنانی نمی توان ازدواج كرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است


زنان و مدیریت روستایی

جامعه زنان برای اثبات شایستگی و توانایی خود در فعالیت های اجتماعی و تغییر جایگاه خود از یک همکار حاشیه یی مردان و رهایی از استفاده های ابزاری، همواره با چالش های فراوان روبه رو است و هرگاه فرصتی برای حضور ایشان در عرصه


نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سالدیگر مصالب

مراقب مواد سفيد كننده دندان باشيد

خانواده سبز : سراسري دندانپزشكان عمومي ايران با هشدار نسبت به تهيه مواد سفيد كننده دندان ها از مراكز غيرتخصصي، به ويژه فروشگاه هاي محصولات آرايشي گفت: «سفيد كردن دندان ها از جمله مسايل مرتبط با دندانپزشكي زيبايي تلقي


چگونگی انتخاب رنگ لباس

طبق گفته کارشناسان، برای آنکه بدانید چه رنگی هارمونی بیشتری با بدن شما دارد باید سه مورد را مدنظر بگیرید: رنگ مو، رنگ چشم و رنگ پوست.   چه رنگی به شما می‌آید؟آیا تا به حال به این موضوع دقت کرده‌اید که چرا برخی رنگ‌ها بیش از باقی رنگ‌ها


اکسیرجوانی کشف شد؟!

ایسکانیوز ـ محققان پوست ومو طی بررسی‌های اخیر خود موفق شدند راهکارهایی برای جوان ماندن افرادارایه دهند. به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، به نقل از science، بسیاری از زنان و دختران برای جوان ماندن پوست صورت خود از روش‌های‌


خطای شایع در لباس پوشیدن

متناسب با قدتان باید شلوار مناسب‌تان را انتخاب كنید.اگر دوست دارید خوش تیپ به نظر بیایید، شلوارهای خیلی بلند را با كفش‌های صاف جور نكنید خوش‌تیپ شدن چه آسان وقتی ستاره‌ای در تلویزیون یا در روی جلد روزنامه‌ای با لباس و تیپ خاصی ظاهر


جر و بحث های بین همسران..

جر و بحث های بین همسران به سلامت آنها آسیب می رساند جام جم آنلاین: یک هشدار به زوج هایی که دائما با هم جر و بحث می کنند و رابطه آنها با رد و بدل کردن کلمات ناخوشایند و پرخاش نسبت به یکدیگر همراه است و آن اینکه ازدواج بد سلامت


برچسب :
- دانلود تئاتر گاگولی
- دانلود فرویت نینجا گوشی نوکیا
- نظرات درباره سوناتاyf
- قیمت خودروهای وارداتی 17 آذر 1390
- آزمایش کلی ماشین آتوود
- وقتی علم می گیرم حدادیان
- samsung galaxy noteقیمت
- فروش تخت نوزاد
- dastanhaye mano zane hamsaye
- maske sorat baraye joshha
- پسور بازی شیطنت های علیمردان خان
- سایت سازمان نظام وظیفه
- دانلود درایور کارت کپچر p7130
- دانلود برنامه کریستال عربیک فرمت جاوا
- منشی ویو 723
- نمایندگی رسمی ساعت سواچ
- جزوه ریاضی سوم راهنمایی تکمیلی سمپاد
- گل مریم با صدای فرامرز دعایی
- baste interneti irancell
- دانلود برنامه id locker
- دانلود ترانه روزگار کودکی برنگردد افتخاری
- دانلود رایگان قالب خبری ساده وردپرس
- آموزش تصویری یوگا آسانا
- سايت دكتر انوشه
- درایورهای لپ تاپ اچ پی zt 3000
- دانلودkmplayerبرای گوشی نوکیا
- لغو عضويت پيامك فال حافظ2030
- mili1000
- دانلود برنامه add on macker
- اطلاعات شب عروسی
- تکنیک کار با پونتیچلو گیتار
- دانلود نوكيا سافتور آپديتر جاوا
- دانلود انیمیشین دوبله آواتار
- دانلود بازی انگری برد برای گوشی هایuiq3
- دانلود بازی gta vice city با فرمت جاوا
-   دانلود اهنگ  تو هیچی از من نمیدونی ناصرعبداللهی
- نتایج ازمون تعیین سطح سازمان امور مالیاتی تهران
- آپديت گيرنده ديجيتال شاتل
- اموزشگاه زبان سفير خواهران نارمك
- برهان خلف چیست
- دانلود پچ کارخانه ای استرانگ 4622xii
- انواع روکش صندلی l90
- معنی ا پلیکیشن
- سایفون و فایرفاکس
- بافت گل برجسته با غلاب
- رتبه لازم دروس رشته فیزیوترابی
- فروش206کارکرده
- بازی تلفن همراه سامسونگ gt-s5233a
- دانلود رایگان کارتون اهریمن خاموش
- لباسشویی بوش
- بیو گرافی تمین وعادل -25 باند
- ژینا اژیر
- کد های تقلب GTA4
- آموزش فلش c3303k
- نمونه سوال آزمون مشاوران حقوقي سال ٨٨
- دانلود آموزش بافت شنل
- تم w20
- takhte khabe aroos
- افتخاری دانلود البوم قصه شمع
- دانلود مستند بورا بورا
- کلاه پسرانه را چگونه می بافیم
- پژو جی ال ایکس اسپرت
- ویروس بلستر ساخت
- دانلود کنسرت در لس انجلس eminem
- ترینر کامل امپایر توتال وار
- آپديت ور‍ژن5800
- رفع genuine
- مصرف شيره
- bio hazard 4رمزهای
- انواع حاشیه صفحه
- نرم افزار اولتراسرف 2011
- fexplorer "s60 2nd edition"
- ترفند جدید فتوشاپ cs4
- مشکل فلوتاسیون نرمه ها
- تقویم 1391در یک صفحه
- airattack برای ان8
- هارمونیا موسیقی
- اسم دیگر عود
- Friends.with.Benefits.2011.BluRay.720p zirnevis farsi
- شرکت کاغذ دیواری ماربورگ
- پانل "دیتا آموزش"
- دانلود اموزش گلکریستال
- بنر دمپایی ماساژور و افزایش قد Foot Massager
- biohazard 4رمزهای
- دانلودبازی نوکیا5800
- دانلودفیلم سینمایی سیزدهمین مبارز
- دانلود مجله بافتني با لينك مستقيم
- بانک مقاله science direct
- دانلود ترانهای آزیتا
- طریقه دانلود از amdb