برای تبادل لینک کلیک نمایید


جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود.به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاكم بر این نهاد، امری لازم است.یكی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نكاح با بعضی افراد است.لذا باید با كسی ازدواج كرد كه از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد.

در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم كه درقانون مدنی ایران آن را جزء " موانع نكاح " شمرده اند.

از دیدگاه مقررات ایران مانع نكاح در پنج دسته جای می گیرد : 1- ناشی ازخویشاوندی نسبی 2- ناشی از خویشاوندی سببی 3- ناشی از خویشاوندی رضاعی 4- موارد متفرقه 5- رعایت مصالح كشور الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی): 1- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.

2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر كه پایین تر برود.

3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان.

4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد.ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی : 1- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج كند و این حرمت، ابدی است.یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است.2- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج كند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود.

3- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند.لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.

4- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.

تذكر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود.وجود رابطه زناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نكاح ، كافی برای این محرمیت خواهد بود.

5- اگر مردی با زنی ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی كه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج كند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.

6- كسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج كند.

لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی كه از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی كه ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلكه از این جهت نامحرم است.

تذكر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی كه مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی ( مدتی كه زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج كند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.

7- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است.لذا اگر مردی بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج كند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را كسب كند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد.

اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نكندعقد باطل می شود.

تذكر : اگر مردی با زنی ازدواج كند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.

8- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد.اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج كند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید.اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد.

تذكر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است.

لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.

1- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی كه شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود كه اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد كارسازنخواهد بود.

ج- موانع رضاعی ( شیری ) یكی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.

بدین ترتیب كه اگر زنی با شرایط ذیل به كودكی شیر دهد بین آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.

شرایطی كه سبب قرابت ناشی از

برچسب جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی : دانلود طرح درس علوم تجربی,نرم افزارهای نوکیا 6700s,ajans gardeshgari,تاریخ ولنتاین سال 90,

مصالب مرتبط با جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

با چه زنانی نمی توان ازدواج كرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است


زنان و مدیریت روستایی

جامعه زنان برای اثبات شایستگی و توانایی خود در فعالیت های اجتماعی و تغییر جایگاه خود از یک همکار حاشیه یی مردان و رهایی از استفاده های ابزاری، همواره با چالش های فراوان روبه رو است و هرگاه فرصتی برای حضور ایشان در عرصه


نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سالدیگر مصالب

تغییر چهره یک زن پس از اصابت گلوله به سرش!!

بدون شرح! "گابریل گیفوردز" نماینده کنگره آمریکا که قریب به 6 ماه پیش در آریزونا هدف تیراندازی از ناحیه سر قرار گرفت و هم اکنون وضعیت جسمانی خوبی دارد!   قبل از حادثه      بعد از حادثه   گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ www.seemorgh.com/Entertainment


مادران چاق حاملگی های طولانی تری دارند

به گزارش ایسنا واحد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر فیونا دنیستون از دانشگاه انگلستان و همکارانش اطلاعات بدست آمده از ثبت تولد در زنان سوئدی که بین سالهای 1998 تا2002 فارغ شده بودند را بررسی کردند. از بین 143 هزارو 519 حاملگی، 8/6


عکس: خودروی علی کریمی و شیث رضایی در تمرین پرسپولیس!

بدون شرح!   خودروی علی کریمی و شیث رضایی در تمرین پرسپولیس     گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ www.seemorgh.com/entertainment  


آسیب‏پذیری زنان در محیط پراسترس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، افرادی که در محیط های کاری خشک و تحت کنترل بیش از حد کار می کنند به دلیل استرس غیر معمول با بالارفتن فشار خون و نهایتا عوارض قلبی و عروقی بیشتری مواجه می شوند و زنان در این میان


پروژه عجیب ساخت جزیره کره زمین در شهر دبی!! + عکس

جزیره جهان از ۳۰۰ جزیره دست ساز به شکل نقشه جهان ساخته شده. و آنقدر بزرگ است که از فضا قابل رویت است.     300 جزیره کوچک به شکل قاره های زمین!!جزیره جهان از ۳۰۰ جزیره دست ساز به شکل نقشه جهان ساخته شده و آنقدر بزرگ است که از فضا قابل رویت است.


برچسب :
- طراحي با prezi
- دانلود مدرسه دانا
- جزوه تولید نیروگاه
- فتانه اقبالي بيو گرافي
- کار در منزل در شهرستانها
- عکسوکس
- دانلود اصطلاحات سیاسی
- پچ برای fifa 12 lan
- "دانلود برنامه zip"
- کینق
- كارت ويزيت كامپيوتر شيك
- دینامیک بیر جانسون 8
- دانلودرایگان تست های گاج
- نحوه نصب ویندوز در لپ تاپ 1510
- دانلود رایگان نرم افزار جدید ایکلاس 9898
- دانلود اهنگ فیلم غریبانه
- حل تمرین مک کواری
- دوجنسیتی چیست
- معادلات دیفرانسیل عبدالله شیدفر
- خلاصی از حک یاهو
- نمونه سوالات آزمون موسسه علمی آینده سازان سوم ابتدایی
- ونوس زيرنويس
- انشا مورد طبیعت
- فروش شرف الشمس واقعی
- barrons essential words for the toefl با ترجمه فارسی
- قیمت موتور پرواز 125 jh
- وظیفه جوانان ایرانی برای پیشرفت کشور
- مرگ سرهنگ قذافی
- قالب وردپرس با موضوع دانلود
- ساخت حاشیه در ورد 2007
- zibatarin modele lebas 2011
- لباس ایرانی محلی
- چگونه در کنکور ارشد حقوق قبول شویم
- فیلم.های.عاشقانه.
- دانلود رمان از فهیمه رحیمی
- فال با حلقه
- سی دی وب کم زنیت
- مدل موی بسته سال 2011
- ثبت نام كنكور دكتري آذرماه
- انگشت گذاشتن به شیث
- دانلود کتاب فیزیک کوانتوم گازیورویچ
- ماهیتدلالی
- دانلود پیک گلواژه ریاضی سوم راهنمایی
- دانلود حمیرا -بی وفایی
- مشاوره حقوقی رایگان آنلاین تلفنی
- چگونه می توانیم رابطه ای سازنده و مفید با انسان های جامعه داشته باشیم؟
- سایت کا رمندان آموزش وپرورش
- دانشگاه آزاد بروجرد فرم پروپوزال
- آموزش تصویری ویندوز سون دوره mcitp
- آئين نامه انضباطي وزارت كار
- اطلاعاتي درمورد تيزهوشان
- poshte sahneye bonbast
- دانلود الترا 10.18
- تفاوت206تیپ2و5
- دانلود رايگان كتاب رمان ورود عشق ممنوع
- تصاویر سه بعدی از اونگ فوکو
- دانلود رایگان بازی مزرعه دار برای پلی استیشن1
- شكوه علمي وفرهنگي ايران
- ماشین سازی فوم
- لزچيست
- دانلود کل نوحه مهدی عبدلی
- دانلود نرم افزار تعمیر فلش مموری
- دانلودبازي سامسونگS3600
- اقدام پژوهیppt
- مپ اسنایپ کانتر
- آيين نامه امور گمركي تايلند
- iclass a9a9 دفترچه
- ديدن آنلاين كاليفورنيا
- نقشه و پلان هنرستان
- فنون کمبات 2
- طریقه لایحه نوشتن
- کدهای تقلب مافیا 1
- نرم افزار قفل شكن مموري كارت
- کلمه «کنسول»
- انواع قالب وبلاگ
- كس.
- نرم افزار برای گالکسی 9000i
- نمایشگاه کفش کلارک
- crack for travian manager bot 4.2.5
- تندر90 باv8
- نمونه سوالات آزمون عملکردی اول ودوم دبستان
- انگشت در فوتبالیست ها
- لیست قیمت محصولات رزین تاژ تبریز
- دانلود جزوهarm
- اهنگهای عربی دانلود
- دانلود بازي پارانوید
- تست هاي تئوري سازمان مولف استيون
- دانلود بازی جاوا لمسی برای کوربی
- دانلود انیمیشن عصریخبندان1
- برنامه SoftickPPP221