برای تبادل لینک کلیک نمایید


جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود.به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاكم بر این نهاد، امری لازم است.یكی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نكاح با بعضی افراد است.لذا باید با كسی ازدواج كرد كه از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد.

در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم كه درقانون مدنی ایران آن را جزء " موانع نكاح " شمرده اند.

از دیدگاه مقررات ایران مانع نكاح در پنج دسته جای می گیرد : 1- ناشی ازخویشاوندی نسبی 2- ناشی از خویشاوندی سببی 3- ناشی از خویشاوندی رضاعی 4- موارد متفرقه 5- رعایت مصالح كشور الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی): 1- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.

2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر كه پایین تر برود.

3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان.

4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد.ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی : 1- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج كند و این حرمت، ابدی است.یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است.2- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج كند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود.

3- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند.لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.

4- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.

تذكر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود.وجود رابطه زناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نكاح ، كافی برای این محرمیت خواهد بود.

5- اگر مردی با زنی ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی كه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج كند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.

6- كسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج كند.

لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی كه از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی كه ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلكه از این جهت نامحرم است.

تذكر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی كه مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی ( مدتی كه زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج كند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.

7- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است.لذا اگر مردی بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج كند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را كسب كند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد.

اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نكندعقد باطل می شود.

تذكر : اگر مردی با زنی ازدواج كند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.

8- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد.اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج كند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید.اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد.

تذكر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است.

لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.

1- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی كه شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود كه اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد كارسازنخواهد بود.

ج- موانع رضاعی ( شیری ) یكی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.

بدین ترتیب كه اگر زنی با شرایط ذیل به كودكی شیر دهد بین آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.

شرایطی كه سبب قرابت ناشی از

برچسب جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی : دانلود طرح درس علوم تجربی,نرم افزارهای نوکیا 6700s,ajans gardeshgari,تاریخ ولنتاین سال 90,

مصالب مرتبط با جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

با چه زنانی نمی توان ازدواج كرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است


زنان و مدیریت روستایی

جامعه زنان برای اثبات شایستگی و توانایی خود در فعالیت های اجتماعی و تغییر جایگاه خود از یک همکار حاشیه یی مردان و رهایی از استفاده های ابزاری، همواره با چالش های فراوان روبه رو است و هرگاه فرصتی برای حضور ایشان در عرصه


نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سالدیگر مصالب

عجيب‌ترين ساعت جهان ساخته شد!

... این ساعت یک میلیون پوندی بر اساس طرحی از مخترع معروف جان تیلور که در 1950 ارائه شد و به کمک تیمی ‌از مهندسان و متخصصان که به مدت هفت سال بر روی آن کار می‌کردند...   مخترع معروف انگلیسی جان تیلور موفق به ساخت ساعتی عجیب و گران قیمت شده که دارای


20 روش موثر برای شکست افسردگی

1-مثبت اندیش باشید: البته این به معنای از بین بردن حقیقت نیست . بلكه به این معناست كه، اندیشه مثبت را هم به ذهن خود راه بدهید وگرنه افكار منفی در ذهن شما رسوب خواهند كرد . تو گویی افكار منفی ،افكار مثبت را می خورند . اگر می خواهید


حراج كيك عروسی سلطنتی با ۱۳۸سال عمر!

تكه كیك مذكور، به ضخامت ۲.۵ سانتیمتر با كاغذ پوستی محافظت می‌شود و بخش كوچكی از كیك به ارتفاع ۱.۵ متر و وزن بیش از ۱۰۰كیلوگرم است كه در آن زمان ، تهیه آن سه ماه طول كشیده بود... یك تكه از كیك عروسی متعلق به خانواده سلطنتی انگلیس، هفته گذشته در یك


5 نشانی ، برای رسیدن به یک زندگی آرام

1- همدلی زوجهاى موفق در مسایل و مشكلاتى كه پیش می آید با همدیگر همدلى داشته و آن را به صور مختلف ابراز مى دارند. همین احساس همدلى ، به جراُت و شهامت آنان جهت مقابله با سختیها افزوده و نیروى روانی شان را افزایش مى دهد. 2- صداقت زوجهاى


هرکی زیباتر باشد پول بیشتری نصیبش می‌شود!

در همین زمینه و بر اساس نظر سنجی‌ها ، هفتاد و سه درصد از زنان امریکا ،حد اقل برای یک بار هم که شده نه بخاطر زیبایی چهره بلکه برای... بحران اقتصادی در امریکا موجب شده است تا بیش از نیمی از زنان این کشور برای یافتن کار اقدام به انجام عمل‌های جراحی


برچسب :
- تصاویر درب وپنجره ساختمان
- دانلود فوتبال هاي سگا
- مضرات قرص لاغری
- عیدی سال 86
- زيباترين اسمسهاي عاشقانه و متنهاي ادبي
- بخشنامه 140283 ت
- دانلود مامك
- ستاره سعیدکرمانی
- قيمت مهمانپذير مشهد
- نمونه فرمت گزارش
- comsol اموزش
- دانلود مبانی سازمان و مدیریت
- نقشه کلان شهرهای ایران
- 5320گوشی
- chem office دانلود
- مدل دامن خمره ال
- دانلودگوگل ایرت
- دانلود کرک نرم افزار تست آیین نامه
- قران كريم mp3دانلود
- قبل از عمل وبعد از عمل بازیگران
- حمید عسگری بی حیا
- ul surf
- لیست کانالهای بدر ست
- داروی ترنسید
- نقشه شيراز
- هلوچیست
- دانلود بازی مورتال کمبات برای کامپیوتر
- decor khone
- جوک باحال تازه 18
- بلک کتز یکی بود یکی نبود
- آموزش ساين نوكيا5800
- دانلود تواشیح شهادت امام علی
- طريقه زدن تصويري خط
- دانلود Crystal Report
- دتایل اجرایی پنجره دوجداره
- تلفن ترمینال 7 عدل
- ولوو b9 i shift
- ايران كيت
- دانلود كامبت
- jokhaye daste
- قیمت انواع یخچال فریزر ویترینی
- پارس یا زانتیا
- تم های نوکیا 7373
- طرز تهیه ی انواع بستنی های سنتی
- حل پیغام NTLDR is missing هنگام بوت
- تم نوكيا 6700
- کدهای رزیدنت اویل
- کبوترکاشانی
- دانلود بازي gta5براي موبايل
- نرخ بلیط خارجی هواپیمای ایران ایر
- دریبل زدن در pes 2011
- 5 کد اول بازی کانتر
- دانلود سنتور قطعات مجلسی
- 2 بیتی در مورد امام حسین
- يك شب آتش در نيستاني فتاد mp3
- بستن کروات.pdf
- كنسرت هماي
- بازی فوتبال موبایلN96
- دانلود برنامه core playerبرای نوکیا سری 60 ویرایش 5
- داروی زولوفت
- ژئومورفولوژی ساوه
- حقایقی درباره جوناس
- کت شلوار داماد
- دیدنیهای آنکارا
- وب سایت پالایشگاه ؟
- دانلود آنتی ویروس گوشی چینی
- فرزين يه معشوقه ميخواستم دانلود
- سایت بوش آلمان
- پخش ماشین مارشال تصویری
- شینیون سوریه
- دانلود دعا فرهمند
- دانلود آشناتر
- پارک طالقانی ادرس
- جدیدترین شال سر
- سوزش زیر بغل
- فرگانس شما
- Norton Ghost bootable دانلود
- معنی استغفر الله
- دستگاه سه گاه: کوک
- دلیل روشن نشدن مانیتور
- دانلود آنتی ویروس گوشی چینی ان83
- مورتال کمبت 4 دانلود
- کد farcry2
- گوشی تلفن زیمنس gigaset
- رمز کانتر هد شات
- دانلود رایگان شو تصویری
- مدلهای چادرعربی
- انواع فالها
- آموزش دریبل در فوتسال
- قیمت باتری orbital
- آموزش مجازی دروس سوم دبیرستان
- خاموش شدن کامپیوتر هنگام نصب ویندوز
- pmp دانلود بازی
- طرز تهیه خورشت هندی
- راکت پینگ پنگ راهنما خرید
- دریافت کد پستی با نقشه
- عادت سیاوش قمیشی
- مدارک المثنی گواهینامه موتور
- برنامه مخصوص گوشي n96i
- نازک کاری در ساختمان سازی
- modl lbasshab
- لانولین
- بخشنامه 14
- دفترچه علمی کاربردی کی میاد
- سی دی بوت گاست