برای تبادل لینک کلیک نمایید


جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود.به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاكم بر این نهاد، امری لازم است.یكی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نكاح با بعضی افراد است.لذا باید با كسی ازدواج كرد كه از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد.

در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم كه درقانون مدنی ایران آن را جزء " موانع نكاح " شمرده اند.

از دیدگاه مقررات ایران مانع نكاح در پنج دسته جای می گیرد : 1- ناشی ازخویشاوندی نسبی 2- ناشی از خویشاوندی سببی 3- ناشی از خویشاوندی رضاعی 4- موارد متفرقه 5- رعایت مصالح كشور الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی): 1- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.

2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر كه پایین تر برود.

3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان.

4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد.ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی : 1- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج كند و این حرمت، ابدی است.یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است.2- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج كند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود.

3- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند.لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.

4- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.

تذكر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود.وجود رابطه زناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نكاح ، كافی برای این محرمیت خواهد بود.

5- اگر مردی با زنی ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی كه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج كند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.

6- كسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج كند.

لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی كه از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی كه ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلكه از این جهت نامحرم است.

تذكر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی كه مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی ( مدتی كه زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج كند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.

7- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است.لذا اگر مردی بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج كند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را كسب كند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد.

اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نكندعقد باطل می شود.

تذكر : اگر مردی با زنی ازدواج كند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.

8- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد.اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج كند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید.اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد.

تذكر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است.

لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.

1- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی كه شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود كه اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد كارسازنخواهد بود.

ج- موانع رضاعی ( شیری ) یكی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.

بدین ترتیب كه اگر زنی با شرایط ذیل به كودكی شیر دهد بین آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.

شرایطی كه سبب قرابت ناشی از

برچسب جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی : دانلود طرح درس علوم تجربی,نرم افزارهای نوکیا 6700s,ajans gardeshgari,تاریخ ولنتاین سال 90,

مصالب مرتبط با جواب فعالیت خارج از کلاس اجتماعی پایه دوم راهنمایی

با چه زنانی نمی توان ازدواج كرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است


زنان و مدیریت روستایی

جامعه زنان برای اثبات شایستگی و توانایی خود در فعالیت های اجتماعی و تغییر جایگاه خود از یک همکار حاشیه یی مردان و رهایی از استفاده های ابزاری، همواره با چالش های فراوان روبه رو است و هرگاه فرصتی برای حضور ایشان در عرصه


نگاهی به وضع مدیران زن در جامعه

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ۱۲ درصد از فعالیت های اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. این وضعیت به گونه یی پیش رفته که به گفته کارشناسان تعداد زنان شاغل در ۲۰ سالدیگر مصالب

تمايل زنان چاق به شيردادن

براساس مطالعات پژوهشگران دانماركي، زنان چاق كمتر تمايل به شيردادن طولاني مدت به نوزادان خود دارند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ايسنا، دكتر جنيفر بيكر استاد دانشكده علوم پزشكي كپنهاك گفت:‌ اين مسئله به دليل تغييرات


شش عامل چاقي در خانمها

۱- بيشتر وقت خانم ها در آشپزخانه مي گذرد و مسايلي از قبيل بوييدن ، چشيدن و ديدن غذا ، خانم ها را به خوردن غذاهاي اضافي تحريک مي کند . خوردن غذا در وقت چشيدن . باعث افزايش وزن در خانم ها مي شود . همچنين مادران مسئول تغذيه کودکان


چرا علائم يائسگي در زنان ايجاد مي شود ؟

هورمون استروژن به وسيله تخمدانها توليد مي شود . با افزايش سن تغييرات مهمي در افراد رخ مي دهد که بر توليد اين هورمون تأثير مي گذارد . دو تخمدان اندامي بيضوي شکل کوچک هستند که در دو طرف بالاي رحم قرار گرفته اند . در زمان تولد


دوران بارداری وکمبود ویتامین (دی)

بدون مرز به نقل از ”هلث دی” ، مسمومیت بارداری یك وضعیت حاملگی است كه معمولا با فشار خون بالا آغاز می‌شود.این اختلال همچنین می‌تواند به حملات صرع، نارسایی كلیه یا سكته مغزی منجر شود. این اختلال رشد جنین را كند می‌كند،


تغذيه با شير مادر وتقويت اعصاب 12 گانه

اختلال در سيستم ايمني دستگاه گوارش باعث بروز آلرژي و تغذيه با شير مادر در نوزادان باعث تقويت اعصاب 12 گانه مي شود. ناهيد عذالدين حجازي، مدير عامل انجمن تغذيه با شير مادر به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: شير مادر به جز خاصيت


برچسب :
- دانلود آهنگهاي فائزدشتي
- نيازمنديهاي كرج استخدام
- كد بازي سوني 2جي پي اي 5
- بگو منو كم داري ازكامران وهومن
- آموزش پیداکردن پسورد
- دانلود رمزجی تی ای درتهران
- سایت کانون زبان ایران شعبه اصفهان
- دانلود ترانه شوق مدرسه راستین
- اخبار درباره مجتمع فولاد جنوب بندرعباس
- فروش پانل خورشیدی
- tactics for listening mp3 دانلود کامل
- تعاونی15ترمینال جنوب
- جوکهای رشتی اس
- hossein eblis sangin mp3 free download
- بهترین انواع گوشی سامسونگ دوسیمکارته
- اداره كل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران
- نظام وظیفه.سرباز.فراری
- رمز موبایل جی تی آی
- دانلود البومهای دکتراصفهانی
- "داغ بود"
- کانون پرورش فکری مازندران گرجی جشنواره قصه گویی رضوی
- ميدتون مدنس
- سورس نرم افزار کلینیک پزشکی
- validia راه انداز
- قطار سیمرغ تهران مشهد
- رمز gta5سوني 2
- فری استایل ها و دیس
- ادرس مطب اورولو ژیدر تهران
- اسپیلت پانا سونیک
- مدل شنیون جمع وباز فر
- گل برای شب خواستگاری
- rfb
- درست كردن نودل
- دانلود دفترچه راهنمای آیفون
- لپ تاپ asus u36js
- دانلود برنامه فارسی htc
- اپگرید x230
- استخدام برنامه نويس پاره وقت در تبريز
- بازی DEMON STONE
- ژورنال ايراني مانتو
- يوزرينم و پسورد نود 32
- دانلودونصب وب کم
- دانلود بازی تیكن
- دانلود کارتون عصر یخبندان 2 دوبله فارسی
- ظرف شویی حایر
- دانلود بازی قلعه ی سه
- شرایط استخدام در هتل
- دانلود سیمین بری گل پیکری آری
- کارخانه تولید ورقهای تتراپک
- جکهای بی تربیتی بالای 30سال
- آرم اسم
- "صدور خلافي موتور"
- خلافي خودروها
- دانلود تم برای گوشی نوکیا xpressmusic۵۸۰۰
- وانت دیار شرایط فروش
- دانلود كرك رافع ويژه
- تمرین های فوتسال
- دانلود چارت معماری کارشناسبی نا پیوسته
- تالارنگاه
- پیک قاصدک شهرک
- iran2.mydatir2.in
- كارخانه سلولوزي چيست
- نمودار erd و dfd چیست
- مقاله پست هوایی
- jap آموزش استفاده از
- آرایشگاه گل بانو میرداماد
- مطب دکتر زالی
- mp3جوشن کبیر
- فونت سایه
- دانلود برنامه جی پی اس برای گوشی نوکیا 6300
- دانلود بازي جي تي اي 5 ايراني
- بازی تخته نرد برای گوشی 5800 نوکیا
- تلفن مطب دکتر مددی
- "درایور Hp 1220c"
- سواري شاسي بلندmvm
- مشهد z5500
- آگهی استخدام در انزلی
- سايت جندالله
- سايت دكتر صوفي زاده جراحي بيني
- گزگزكردن انگشتان دست
- ريسيور iclass 9696
- قيمت تراكتورفرگوسون
- تحمیل کارتون سندباد
- دانلود دلکش بری گل پیکری آری
- دانلود تیز هوشان مبتکران
- مدل بافت فر
- درباره مارلين مانسون
- دیزل شلوار
- بازی ماشین موبایلsonyericssonk810
- تبصره سوم دبيرستان
- قیمت ماشین هایس
- وبلاگ نفرات برترازمون ارشدمدیریت بازرگانی
- اتر فروش
- شعر بازگشایی مدارس
- طراحی وب سایت مذهبی
- آيا ميتوان هم اوراق خريد و هم وام گرفت
- شرکت پزوهش افزار فردا علمی کاربردی
- دكتر قاسمي متخصص طب فيزيكي
- طب سوزنی گوش لاغری
- تورارزان قیمت کیش ماه رمضان
- ساخت وبلاگ شخصی
- لوازم آرایشی اورشین
- رومیزی پارچه ای
- "فارسي ساز SMS""p910"
- آموزش فستو "pdf"
- سایت باشگاه اسب دوانی تهران
- دانلود نوشته زیبا برای سنگ قبر مادر